obrázek
Dnes je 19. 04. 2021 10:55, svátek má Rostislav

Zakládající člen Komory pěstitelů biomasy
Česky English Deutsch Polska


Nabízíme:

Projekt zajistí firma:
AGROATELIER Zeyerova 297, Liberec 1 PSČ 46001
mobil: 604 846 834
telefon: 485 106 922
telefon: 482 311 586 Ing. Skřivánek
e-mail:j.skrivanek@atlas.cz

 

Sadbový materiál

Sadbový materiál je možné získat u pěstitelů sadbového materiálu. V Libereckém kraji je schváleným pěstitelem pan Antonín Dočekal a Věra Stříbrná. Sadbový materiál je nutno objednat v dostatečném předstihu a to nejlépe do konce října předcházejícího roku výsadby. Sadbový materiál se sklízí v měsících únor až začátek března podle klimatických poměrů. Do samotné výsadby, což je konec března a celý duben, do této doby se řízky skaldují v odpovídajících podmínkách (cca 1 - 3°C). Sadbu lze odebrat v měsíci únor až březen, po dohodě s pěstitelem těsně před výsadbou.
Jako nejvhodnější sadbový materiál se v našich podmínkách používá kříženec topolu černého. Jedná se o klony J-104, J-105. Tento klon byl schválen jako nejoptimálnější v našich podmínkách.

 

Adresa: Věra Stříbrná
  Habartice 205
  46401 Habartice
telefon: 602 698 095

 

 

Zájemce o dotace by měl začít co nejdříve, aby měl na podzim zajištěné všechny podklady. Získá tím jistotu na které pozemky dostane po výsadbě dotace.
Upozornění:
Pozemkové parcely jsou většinou zaplevelené a proto se doporučuje již na podzim provést orbu. Tímto opatřením se významně sníží zaplevelenost lokality a zvýší se podstatně ujímavost řízků.

 

Naše firma dále nabízí výsadbu Japonského topolu po celé české republice  s vyškolenými pracovníky , kteří již vysázely desítky hektarů a na jejich služby je možné se spolehnou.Samotnou výsadbu jsme schopni vysázet po celé České republice , ale i v zahraničí.V případě výsadby na dobře připravené lokalitě jsme schopni vysázet v závislosti na počasí  až 4 hektary denně při  8 lidech.Cena se odvíjí na celkovém objemu zakázek . V průměru lze však říci ,že i se samotným sadebním materiálem(řízky japonského topolu) vychází  1 hektar produkční plantáže cca  24.000-30.000,-Kč. Pokud by se jednalo o větší plochy máme k dispozici sazeč jak na samotné řízky tak i na prýty , avšak samotné přepravy techniky jsou velice náročné a drahé. Z těchto důvodů používáme stroje až od 20 hektarových lokalit při sázení z řízků a od 100 hektarů plochy při výsadbě z prýtů.

Petr Stříbrný, +420602101460


 Od 1.3. 2007 byla zrušena povinnost vyjímat půdu pro pěstování RRD dočasně ze zemědělského půdního fondu.Evropská komise v rámci příprav dotačního programu EAFRD zrušila tuto povinnost v rámci novely vyhlášky (č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.). Byla vytvořena nová kategorie využití pozemků (plantáž dřevin) – pro pěstování energetických dřevin, vánočních stromků, lignikultur aj. a proto již není nutné tyto pozemky ze zemědělského půdního fondu vyjímat.A tím se i Japonský topol stává zemědělskou komoditou.

Dotační titul SAPS a uhlíkový kredit
V kombinované žádosti je nutné zaškrtnou i dotaci na dřeviny a to pouze v případě ,že budete mít smlouvu s potenciálním odběratelem dřeva ,které bude sloužit k energetickým účelům a odběratel bude mít zaplacenou kauci 60 eur na 1 hektar.Pokud žadatel pěstuje víceletou plodinu což japan bezesporu je doručí žádost v každém kalendářním roce pěstování energetické plodiny.Smlouvu na dodávku energetické plodiny uzavřenou s prvním zpracovatelem nebo nákupčím doloží žadatel v příslušném prvním roce pěstování víceleté energetické plodiny.Vše je uvedeno v příručce pro žadatele SAPS.Ten kdo smlouvu mít nebude nemá nárok na tento dotační titul.Tuto dotaci můžete čerpat pouze v případě,že jste samostatně hospodařící rolník,podnikatel a pozemky jsou zařazeny do půdních bloků.

Podpora na založení RRD
Podporu lze získat v rámci Programu rozvoje venkova v opatření I.1.1.Modernizace zemědělských podniků, konkrétně podopatření I.1.1.3. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. Spuštění tohoto podopatření je plánováno na počátek roku 2008. Příjemcem dotace z tohoto titulu může být pouze zemědělský podnikatel, tzn. fyzická i právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Dotace je přímá nenávratná, je proplácena zpětně na zrealizovaný projekt a její výše se pohybuje v rozmezí od 40-ti do 60-ti % dle toho, zda-li se jedná o mladého zemědělce nebo zda žadatel hospodaří ve znevýhodněných oblastech. Částka způsobilých výdajů, na který lze předložit projekt činí 30 mil.Kč. Žádost o dotaci bude hodnocena z hlediska přijatelnosti a dle bodového ohodnocení, které projekt získá. Konkrétně pro toto podopatření tedy platí, že podpora bude proplácena zpětně až po předložení účetních dokladů k jednotlivým způsobilým výdajům a nikoliv formou dotací na plochu. Bude-li mít zájemce o kompletní zajíštění všech podkladů (souhlasná stanoviska výše uvedených orgánů včetně projektu) je tuto službu schopen zajistit také uvedený AGROATELIER Liberec.

Copyright © Habartice - Vyrobil Johny